Huishoudelijk reglement

Home - Onze vereniging - Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd.

In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.


ARTIKEL 2 - LEDEN

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Blanco Atletiek & Jogging Vereniging Beernem vzw bestaat uit: atleten ingedeeld in leeftijdscategorieën en recreanten, natuurlijke personen, die conform de eigen statuten de Vlaamse Atletiekliga zijn toegelaten tot lidmaatschap via een door hen erkende club en hun lidgeld betaald hebben;
 • Competitieve leden, waarvan de leden met een minimum leeftijd van 18 jaar deel uit maken van de algemene vergadering en stemrecht hebben op die algemene vergadering;
 • Recreatieve leden, waarvan de leden met een minimum leeftijd van 18 jaar deel uit maken van de algemene vergadering en stemrecht hebben op die algemene vergadering;
 • Jeugdleden vanaf het jaar dat ze 6 jaar worden tot 18 jaar;
 • G-Sporters binnen een voor hen gepaste categorie;
 • Sportende senioren, zijnde 50 plussers gekend bij de federatie als Masters zowel vrouwelijk (W50+) en mannen (M50+);
 • Een lijst met de leden “Algemene Vergadering” zijnde werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden verder omschreven in de statuten;
 • Alle voornoemde toegetreden leden ondersteunen de doelstelling (Missie & Visie) van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld;
 • De rechten en plichten van de toegetreden leden worden in dit reglement verder bepaald.


ARTIKEL 3 - LIDMAATSCHAP

Een lid kan toetreden tot de vereniging wanneer het aan de hoger omschreven voorwaarden om lid te worden voldoet.

Inschrijving bij een club gebeurd op de volgende wijze:

 • Invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier (lidkaart) waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboorteplaats en -datum, telefoon- of GSM-nummer. Voor jeugdleden dient het formulier (lidkaart) mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger;
 • De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier (lidkaart) te worden voldaan;
 • Het bestuur draagt er zorg voor, dat degenen die als lid tot Blanco AJV Beernem vzw worden toegelaten (d.w.z. aanvaard zijn door de raad van bestuur conform de statuten), worden aangemeld via de door de Vlaamse Atletiekliga erkende club;
 • Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de desbetreffende sportfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij de deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarige leden zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.


ARTIKEL 4 - VEILIGHEID

Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • In het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag is het gebruik van smartphone, tablet en andere gelijkaardige apparatuur in de kleedkamers NIET gebruikt;
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen;
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen;
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven;
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.


ARTIKEL 5 - RECHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende rechten:

 • Ieder toegetreden lid wordt gewezen op het bestaan van dit huishoudelijk reglement (en in voorkomend geval, de statuten). Een exemplaar kan opgevraagd worden door de toegetreden leden of er wordt meegedeeld op waar het huishoudelijk reglement ingekeken kan worden;
 • Door het lidmaatschap krijgen mogen de leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer;
 • Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.


ARTIKEL 6 - PLICHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:

 • Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging;
 • Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven kunnen opgevraagd worden bij de secretaris en geraadpleegd via de website;
 • Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven;
 • Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.


ARTIKEL 7 - TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid.

Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig het artikel 8 van het decreet op de nietprofessionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden.


ARTIKEL 8 - SPORTSPECIFIEKE REGELS

In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de toegetreden leden:

 • Aan te treden op wedstrijden in de daartoe verplicht geregelde wedstrijdkledij van de club;
 • De aanwijzingen van de trainers en of bestuursleden te volgen om de veiligheid van ieder lid te garanderen


ARTIKEL 9 - SPONSORING

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast worden de leden ook gevraagd om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.


ARTIKEL 10 - PRIVACY

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de opgestelde privacyverklaring van de club behandeld. De privacyverklaring is te vinden op de website.


ARTIKEL 11 - WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regeling hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van de vereniging.


De laatste wijziging vond plaats op 1 juli 2018.